Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę dolinaolzy.eu.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Urzędu Gminy Hażlach oraz Muzeum Cieszyńskiego – beneficjentów projektu „Wędrówki Doliną Olzy”.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Urząd Gminy Hażlach oraz Muzeum Cieszyńskie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu „Wędrówki Doliną Olzy” o nazwie dolinaolzy.eu.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmioty publiczne.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • koordynator do spraw dostępności cyfrowej: Katarzyna Halskakhalska@hazlach.pl,
  • redaktor: Grzegorz Kasztura, gci@hazlach.pl,
  • administrator: Marek Sojka, informatyk@hazlach.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 856 94 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Gminy Hażlach i Muzeum Cieszyńskie powinny zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Gminy Hażlach i Muzeum Cieszyńskie niezwłocznie informują o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gmina Hażlach i Muzeum Cieszyńskie mogą zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Gmina Hażlach i Muzeum Cieszyńskie odmówią realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek muzealny Dom Przyrodnika
ulica Główna 2 w Hażlachu


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą dwa wejścia, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi posiadają odpowiednią szerokość, otwierają się za pomocą klamki.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku zainstalowana jest winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Schody są regularne, zabiegowe.
Toaleta dla osób poruszających z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W niedalekiej odległości od wejścia głównego znajduje się jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Urzędu Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57, w którym znajdują się następujące komórki i referaty:

Parter: Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy,

  
I Piętro: Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów, Sala Sesyjna, Sekretariat, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Referat Organizacyjny, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Referat Finansowy, Skarbnik Gminy, Podatki, Kasa, 

 
II Piętro: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów, Punkt Przyjęć Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Oświata, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia.

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Biura obsługi interesantów, sekretariat oraz referaty Urzędu Gminy ulokowane są na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Przy wejściu głównym na poziomie parkingu znajduje się przycisk przywołujący, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnością ruchową ma możliwość skontaktowania się z sekretariatem urzędu. Następnie pracownik komórki merytorycznej schodzi do w/w osoby w celu obsłużenia klienta.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku brak windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego znajduje się jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.


Dane teleadresowe Urzędu Gminy Hażlach:   
Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach,
adres e-mail: ug@hazlach.pl,
nr tel. 33 856 94 92, 33 856 94 79,   
nr fax 33 852 42 11.

Ikona
Wędrówki Doliną Olzy
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play
Projekt UE

Nazwa projektu/Název projektu:
Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Beneficjenci Projektu/Příjemci projektu:
Gmina Hażlach i Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Doliny Olzy i nową, transgraniczną ofertę turystyczną.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj přeshraničního trhu práce v oblasti cestovního ruchu založeného na přírodním a kulturním dědictví údolí řeky Olše a vytvoření nové přeshraniční turistické nabídky.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

Logo 3

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín

Logo 4

Urząd Gminy Hażlach
Główna 57
43-419, Hażlach
tel.: 33 856 94 79